054-7893414

אסופות - כרך ג' - רשימת מאמרים

 
1. מאיר בניהו - האסכולות של המבי"ט ושל מרן רבי יוסף קארו וההתכתשות ביניהן  
2. מאיר בניהו - ספר בית יוסף והמפנה שחולל בספרות ההלכהן  
3. מאיר בניהו - דיעות מהפכניות בכללי ההלכה בהגהותיו שלרבי שמואל משער אריה על בית יוסף  
4. יצחק טברסקי - 'הרב ר' יוסף קארו בעל הש"ע'  
5. מאיר בניהו - על שום מה חיבר מרן את שולחן ערוך ולשם מי חיברו?  
6. משה עסיס - משהו על 'כסף משנה' לספר זרעים ועל נוסח ספר זרעים של מפרשי הרמב"ם בזמנו של מרן  
7. אליאב שוחטמן - על הסתירות ב'שולחן ערוך' ועל מהותו של החיבור ומטרותיו  
8. אבינועם כהן - בקורת הלכתית לעומת ביקורת ספרותית בסוגיות התלמוד  
9. ישראל מ' תא-שמע - איסור קטניות בפסח - תולדותיו ופשרו  
10. ברכה ריבלין - תקנות 'חברת נזהרים' בבולוניה משנת ש"ז  
11. אריה מורגנשטרן - הגביר יוסף אמזלג - מעמדו ופעילותו למען יהודי ירושלים  
12. משה סמט - הלנת מתים  
13. יוסף פאור הלוי - הסוגיה הכפולה - לביאור הסוגיה הראשונה במסכת שבת  
14. יהודה רצהבי - כרוניקה על הרעב בתימן בשנת תכ"ט