אסופות - כרך ד' - רשימת מאמרים

 
1. יעקב ש' שפיגל - דרך קצרה בלשון תנאים ועל פשט ודרש במשנה  
2. יוסף פאור הלוי - השינון על-פה והשפעתו על סיגנון המשנה ומינוחה  
3. דב הרמן - לימוד תורה והוראתה בתקופת האנרכיה הרומית בארץ-ישראל  
4. ישראל מ' תא-שמע - הברכה על היין בטכס ברית המילה  
5. דב שוורץ - על תפיסות הנבואה של רבי יצחק פולקר רבי שלמה אלקונסטנטין ושפינוזה  
6. מאיר בניהו - ההגות שבפירושי המגילות לרבי אלישע גאליקו  
7. שאול רגב - שריד מפירוש מגילת רות לרבי אלישע גאליקו  
8. עזרא פליישר - בחינות בשירתו של רבי יוסף אבן אביתור  
9. דבורה ברגמן - תפילה הגות ומוסר בסוניט העברי הקדום  
10. מאיר בניהו - רבי ישראל נאג'ארה  
11. אדוין סרוסי - רבי ישראל נאג'ארה מעצב זמרת הקודש אחרי גירוש ספרד  
12. טובה בארי - 'עולת חדש' לרבי ישראל נאג'ארה - נושאים ותכנים  
13. שאול רגב - 'פצעי אוהב' לר' ישראל נאג'ארה  
14. יהודה רצהבי - הליכות החיים בגולת תימן לאור תעודות חדשות  
15. אברהם בן-יעקב - שטרות מירושלים