054-7893414

אסופות - כרך י"ג - מחקרים על רבי יצחק גרשון ועל הספרים שנדפסו בויניציאה בבית הדפוס של קאליון

 
1. רבי יצחק גרשון אב למגיהים - חייו ועבודתו  
2. מקורות  
3. רשימת הספרים שהדפיס ושהגיה רבי יצחק גרשון  
4. דפוסי קאליון - ראשית אמרים  
5. ממשיכי דפוס זאניטי  
6. דפוסי קאליון  
7. נספח לפרק 'המקורות לתולדות רבי יצחק גרשון'