ביבליוגרפיה של תורתו של הרב ניסים זצ"ל

ספרים
 • צדקה ומשפט: חלק א שאלות ותשובות לרב צדקה חוצין (רבה של בגדד) [עם מבוא והערות שלו], ירושלם תרפ"ו.           
 • שו"ת מהרש"א (של הרב שלמה אליעזר אלפנדרי) [עם חידושי תורה והערות שלו], ירושלים תרצ"ב
 • 'כנגה צדקה', ירושלים תרצ"ד
 • זכרונות אליהו (של הרב אליהו מני רבה של חברון) [עם הערות שלו], ירושלים  תרצ"ו
 • שו"ת משפטי צדק (של הרב שמואל גארמיזאן, רבה של ירושלים), ירושלים תש"ה
 • תשובות רבי חיים ויטאל, ירושלים תשכ"ג
 • שו"ת הרב"ך (לרבי בנימין ב"ר אליעזר הכהן) [עם מבוא משלו], ירושלים תש"ל
 • חוקת הדיינים (לרבי אברהם ב"ר שלמה תלמיד הרשב"א) [עם מבוא משלו], ירושלים תש"ל-תשל"ד
 • חסד לאלפים - שולחן ערוך יורה דעה' (לרב אליעזר פאפו) [עם מבוא משלו]         ירושלים תשל"ו.   
 • מבוא והערות לשולחן ערוך עם הגהות הרמ"א, ירושלים תשנ"ו
 • יין הטוב שו"ת, ירושלים תשס"ו.
 • לדור ולדורות, (קיבץ וערך שמואל כ"ץ), ירושלים תשע"ג - תשע"ז
 • א. מאמרים ונאומים: דברים למועדי השנה, מאמרי הגות וענייני השעה, נאומים ציבוריים, דברי הערכה לאישים
 •  ב. בקומה זקופה
 •  ג. לאחדים בידך
 • לכלל ולפרט: הלכות קצובות, 2 כרכים (קיבץ: הרב אברהם חמאמי; ערך: הרב יוסף שבח), ירושלים תשע"ח -תשע"ט
 
מאמרים
 • 'גיל הפרישה בסנהדרין ובדיינים', בצומת התורה והמדינה, א, אלון שבות    , עמ' 277 
 • 'הגהותיהם של רבי יעקב קאשטרו ורבי יעקב צמח על שלחן-ערוך', ספונות, ב, ירושלים   תשי"ח, עמ' פט-קב
 • 'תשובת החיד"א על ויכוח שעבר בין קהילות מנטובה ופירארה לקצת יחידים בענין נכסי חוץ', בתוך: ספר זכרון לשלמה אומברטו נכון,  ירושלים תשל"ח, עמ' 129-142.
 • 'קביעת סדרי התפילה', בתוך: מזכרת, ירושלים תשכ"ב, עמ' 601-605
 • 'הגהות הרמ"א על שולחן ערוך', סיני מג (תשי"ח), עמ' כט-לט
 • ההגהות על השולחן ערוך [רמ"א, יעקב קאשטרו, יעקב צמח], בתוך: רבי יוסף קארו, ירושלים תשכ"ט, עמ' 64-88.
 • 'תשובות רבי חיים ויטאל', בתוך: ספר היובל לרבי חנוך אלבק, ירושלים תשכ"ג, עמ' 331-351
 • 'תשובות רבי יום טוב צהלון בענייני עבודת-אדמה בחצביה ובגליל', בתוך: ספר זכרון ליצחק בן-צבי, ב, ירושלים תשכ"ד, עמ' ז-כ
 • 'הכותל המערבי ובעיותיו', טורי ישורון כט (פסח תשל"ב), עמ' 5-7
 • חוקת הדיינים (לרב אברהם ב"ר שלמה ן' טאזארסי), 3 כרכים, תש"ל, תשל"ב, תשל"ד
 • מבוא והערות לשולחן ערוך עם הגהות הרמ"א (דפוס צילום הוצאת קרקא של"ח-ש"מ), ירושלים תשל"ד
 • 'בדבר שחורים למלווי המת והש"ץ המתלבשים בדרך הכמרים, המאור תשי"ח, עמ' 5-7
 • 'עריכת נישואין ותספורת ביום העצמאות', בתוך: רקובר נחום, הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ירושלם תשל"ג, עמ' שלד-שמא, [=תורה ומלוכה, עלי עשור, סיני מג תשי"ח עמ' טז-כא, יין הטוב]
 • 'תשובה בדבר נישואין ביום העצמאות', אור המזרח א (כא) טבת תשי"ט, עמ' 3-8
 • 'פדיון בכור לפני המילה', שנה בשנה (תשכ"ב), עמ' 109-114
 • 'הכותל המערבי ובעיותיו', טורי ישורון (פסח תשל"ב), עמ' 5-6
 • 'הדלקת נר חנוכה בברכה ביום כשגורם לפרסומי ניסא', בתוך: הרב אברהם חמאמי, ספר הזכרון 'יאיר נרו', קרית אונו תשע"ג, עמ' 163-169