סדר ראשון – הלכה ומנהג; חקרי הלכה ומנהג; משפט

1. יצחק נסים [ז"ל] - בענין ברכת ההפטרה בשבת חול המועד סוכות  
2. מרדכי אליהו - תפירה שאינה של קיימא - דין חיתולי נייר לתינוק  
3. עזרא בצרי - כלום מותר ליהנות בשבת מחשמל שהדליק תינוק בן שלוש שנים  
4. לוי יצחק הלפרין - העברת חפצים אישיים לחייל מחוץ לתחום בשבת ברכב צבאי  
5. זאב הלוי לב - הפעלת מכונית חשמלית עבור נכה בשבת על-ידי דיבור  
6. יהודה גרשוני - פירות חוץ לארץ שנכנסו לארץ לעניין תרומות ומעשרות וחלה  
7. שאול ישראלי - כבוד המת והקב ופינויו ממקום קבורתו  
8. אליעזר י' וולדינברג - בחורה שאין לה אלא שחלות אם יש חיוב להודיע זאת לעומד לשאתה  
9. מרדכי אליהו - דין שומא הדר  
10. יוסף פאור - עליית קטן לקרוא בתורה  
11. ישראל תא-שמע - הבדלה על הפת  
12. דניאל שפרבר - בעקבי המנהגים  
13. מאיר מאזוז - הגהות והערות בסדר התפילה  
14. שלום אלבק - דין ודיין בתלמוד  
15. אליאב שוחטמן - אטרוחי בי-דינא תרי זימני לא מטרחינן?  
16. נחום רקובר - עדות בשבועה  
17. שמואל שילה - דיני משפחה בבתי המשפט לעומת בתי הדין הרבניים  
18. איתמר ורהפטיג - קניין בשומרים  
19. אליהו בן-זמרה - המלשינות והמסירה במשנתם של חכמי ספרד - פרק בדיני עונשין