סדר רביעי – קבלת הארי; תעודות על קהילות ואישים

 
1. מאיר בניהו - רבי משה יונה מגורי האר"י וראשון לרושמי תורתו  
2. יוסף אביב"י - דרושי הכוונות לרבי יוסף אבן טבול  
3. מאיר בניהו - ספר בית מועד - מהדורה בלתי ידועה שלספר הכוונות מסידורם שלרבי בנימין הלוי ובנו רבי שלמה הלוי  
4. מרדכי א' ראבילו - יהדות ויהודים בהחלטות של ועידות הכנסיה הקאתולית במאה הרביעית לסה"נ  
5. שלמה שפיצר - ידיעות על רבי דוסא היווני מחיבורו על התורה  
6. ראובן בונפיל - טיוטת הצעה לייסוד ישיבה בדרום איטליה בשלהי המאה הט"ו  
7. אברהם גרוס - רבי אברהם סבע 'המגורש בשני גירושים'  
8. מאיר בניהו - תעודות מן הגניזה - על עסקי מסחר שלאר"י ועל בני משפחתו במצרים  
9. שלמה יונה ר' טואף - ייסודה שלקופת פדיון שבויים בליוורנו ופעולותיה במאה הי"ז (שס"ו-ת"ס)  
10. יצחק דסברג -'סדר ותיקון' בק"ק פורטוגיזים באמשטרדם, על הרעש בשנת תקט"ז  
11. אליעזר בשן - חוזים על שכירת אוניות להעלאת יהודים לארץ-ישראל משנת תקל"ה  
12. אברהם שישא הלוי - החכם השלם חיים ברוך מאיסטרו זצ"ל ונסיעותיו בעד ערי הקדש צפת וירושלים  
13. משה דיוויס - איגרות נבחרות מסיר משה מונטיפיורי ליהודי אמריקה  
14. אברהם בן-יעקב - שטרי הקדש של בתי הכנסת בבגדאד