סדר שישי – מעמדות ומושבות

 מנהג שהיו עושים למת בימי התנאים וממנו נשתלשלו העמידות וההנחות, ה'הקפות' והאיסור ליציאת הבנים אחרי מיטת אביהם ובו יבוררו ענייני שיר שלפגועין נגעי בני אדם ותיקונם ומנהג בטעות.     חיבר: מאיר בניהו
שער ראשון - מעמדות ומושבות  
שער שני - מן המעמדות אל העמידות וההנחות  
שער שלישי - שיר שלפגועים ושיר שלנגועים  
שער רביעי - נגני בני אדם ותיקונם  
שער חמישי - ההקפות ראשיתן טעמן וסגולתן  
שער שישי - כיצד נתפשט מנהג ההקפות?  
שער שביעי - מנהגי הקהילות  
שער שמיני - ההקפות למי נעשו באילו מקומות ואימתי  
שער תשיעי - שורשו של'איסור' ומקומות שנהגו בו ומקומות שלא נהגו  
שער עשירי - ה'מודעה'  
שער אחד-עשר - חיוב הבן בקבורת האב מדאורייתא  
שער שנים-עשר - מנהג בטעות  
מקורות: עניינות שז"ל  
                גילגולי מנהגים ששורשם מטעם רוח הטומאה  
                'משנת המת' ו'סדר רחיצה גדולה' המיוחסים להלל הזקן  
                 'תפלת המתים' - נוסחי תפילה פיוטים והשכבות כמנהג כורדיסתאן ובבל  
מפתחות