סדר שלישי – הלכה; מוסר אגדה ודרש

 
1. אלכסנדר שייבר - שריד מפירוש רבנו חננאל לבבא מציעא  
2. נחמיה אלוני [ז"ל] - אלפאט' אלמשנה (מלות המשנה)  
3. יעקב הלוי ליפשיץ - תוספות כתוב-יד למסכת בבא בתרא  
4. ליאון א' פלדמן - קטעים מספר ליקוטים בדיני תפילות וברכות  
5. מאיר בניהו - 'בדין אין מפרישין בים בערב שבת ובשבת'. תשובת רבי שלמה פוקי וידיעות עליו ועל בני משפחתו  
6. אפרים קופפר - תשובת רבי שמואל הלוי ממזריטש בעניין רבנותו בבמברג  
7. מאיר בניהו - ויכוח שעבר בין חכמי ירושלים בשנת ת"ס לעניין בן חוצה לארץ שעלה ל'זייארה' לארץ-ישראל כיצד ינהג ביום טוב שני שלגליות  
8. יעקב ש' שפיגל - שער ראשית חכמה [הארוך] ושער הרפואה [הארוך] לרבי שמואל ב"ר משולם  
9. שרגא אברמסון - ספר המוסר המיוחס לרב יוסף בן צדיק. ונלווה אליו מאמר על כתבים שנתייחסו לאחד החכמים ואינם לו  
10. מנשה רפאל ליהמן - פירוש למגילת אסתר לרבינו נתנאל בן ישעיה מחבר מדרש 'מאור האפלה'  
11. מרדכי ברויאר -דרשה שדרש רבי יעקב עטלינגר כשנתקבל לראש ישיבה במנהיים