סדר שני – חקרי תלמוד; הרמב"ם – כתבים וחקרים

 
1. אשר ז' קאופמן - קביעת אורכה של האמה הבינונית  
2. אברהם גולדברג - גישות שונות בסידורם של קובצי הלכה בתוך אסכולת מדרשי דבי רבי עקיבא  
3. חיים יצחק לוין [ז"ל] - שיטת רבי יוחנן על הדרשות וסמכותן  
4. חיים ז' דימיטרובסקי - פשוט, פשוש (ביאור לסוגיה בירושלמי חגיגה)  
5. משה עסיס - 'ואפילו על דר' ... לית היא מקשייא'  
6. צבי א' שטיינפלד - 'חטאתו וששגתו שוה'  
7. אליעזר ברקוביץ - דיבור וקול ומעשה בהלכה  
8. מנחם כהנא - פירושים לספרי הגנוזים בכתובי-יד  
9. משה עסיס - לנוסח הירושלמי של רבי שלמה סיריליו במסכת שקלים  
10. נחום א' רבינוביץ - דרכו של הרמב"ם כפוסק ופרשן  
11. מאיר בניהו - תשובות שאלות להרמב"ם  
12. יוסף קאפח - שאלות חכמי לוניל ותשובות 'הרמב"ם' כלום מקוריות הן?  
13. יצחק שילת - כלום תשובות הרמב"ם לחכמי לוניל מזוייפות הן?  
14. יוסף קאפח - תשובה  
15. יצחק שילת - איגרת הרמב"ם אל רבי שמואל אבן תיבון בענייני תרגום ה'מורה'  
16. מאיר בניהו - פירוש על תשובה שלרמב"ם לרבי אברהם סכנדרי